Сайт Всеукраїнського громадського об’єднання «НАРОДНА РАДА»
Простір правди
Неділя, 18 березня 03:37

Актуальне в мережі

Новини

Статут

 

Т И М Ч А С О В Е 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ВГО «НАРОДНА  РАДА» 

 

I. Загальне положення.

 

ВГО "Народна Рада"  є громадською-політичною організацією, яка створена у зв’язку з продовженням ігнорування  і руйнування  принципів справедливості, пріоритету права, Конституційних прав громадян, закладених в Декларації про державний Суверенітет України, Акті про Незалежність України, Конституції України, що є замахом на буття українського народу на Богом даній землі.

Засновниками Народної Ради  є народні депутаті України  першого і другого скликань Верховної Ради України.

- Народна Рада  поширює свою діяльність на всю територію України, діє на основі  Декларації про державний Суверенітет України,  Акту про державну Незалежність України, Конституції України, цього Положення.

- Народна Рада працює на засадах християнських принципів, добровільності,     рівноправності, взаємодопомоги її представників, самоврядування, колективності керівництва, взаємних зобов’язань та персональної відповідальності.

 

II. Членство Народної Ради.

 

1.   Членом Народної Ради  має право бути народний депутат України Iскликання, який голосував за Декларацію про Державний Суверенітет України, Акт проголошення Незалежності України, депутати   IIскликання, який голосував за Конституцію України та дотримується зазначених нормативно-правових актів і цього Положення.

2.         Членство є індивідуальним, фіксованим і засвідчується відповідним посвідченням форма якого, затверджується загальними зборами Народної Ради.

3.   Народна Рада  створює інститут прихильників організації. Положення про інститут прихильників затверджується загальними зборами Народної Ради.

4.   Кожен член Народної Ради бере участь у діяльності організації в міру своєї можливості. При цьому кожен має право компенсувати свою участь у роботі Народної Ради фінансово-матеріальною допомогою.

5.   Розмір членських внесків встановлюється загальними зборами.

 

III. Мета, завдання та форми діяльності.

 

  1. Головною метою діяльності Народної Ради є відновлення Конституційного ладу в Україні на основі декларації про Державний Суверенітет України, Акту  Незалежності України, Конституції України як необхідної умови відродження правової, соціальної, незалежної, демократичної республіки.
  2. Головними завданнями Народної Ради є досягнення добробуту українців на основі загально-християнських цінностей, положень ст.13 Конституції України у відповідності до якої «Земля її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, включно її (морської) економічної зони є об’єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної   влади та органи місцевого самоврядування».
  3. Для здійснення своїх завдань Народна Рада використовує будь які заходи, які не заборонені Конституцією України.
  4. Народна Рада  не має права укладати усні чи письмові угоди з іншими громадськими організаціям, політичними партіями, які ставлять її  у залежне або підпорядковане становище.  

ІV. Організаційна структура Народної Ради. 

 

1.     Керівним органами Народної Ради є загальні збори, виконавчий комітет .

2.     Загальні збори є вищим керівним органом НРУ.

 

        Загальні збори скликаються виконавчим комітетом не менше, як один раз на місяць.

        Загальні збори є правомочними, в роботі яких бере участь  від  складу Народної Ради.

        Рішення на загальних зборах ухвалюється більшістю голосів присутніх членів Народної Ради.

 

3.     Загальні збори:

-                     Визначають стратегію і тактику Народної Ради;

-                     ухвалюють заяви, звернення, резолюції з питань соціально-політичного  життя України;

-                     щорічно (позачергово, на вимогу не менше 1\3 загального складу Народної Ради) заслуховує звіт виконавчого комітету про свою діяльність;

-                     затверджує Положення про Народну Раду, про прихильників Народної Ради, вносить зміни до них. Затверджує символіку та створює свої мас-медійні засоби;

-                     рекомендує кандидатів у депутати усіх рівнів;

-                     приймає рішення щодо рекомендацій призначення на державні посади;

-                     розглядає скарги,апеляції на рішення виконавчого комітету Народної Ради;

-                     ухвалює  рішення про реорганізацію, ліквідацію (саморозпуск) Народної Ради;

-                     загальні збори, як вищий орган Народної Ради  має право взяти до розгляду будь-які питання діяльності Народної Ради  і ухвалити рішення по ньому;                  

 

4.     Виконавчий Комітет НРУ:

 

У  період між загальними зборами, Народної Ради оперативне керівництво здійснює  виконавчий комітет, який обирається  загальними  зборами із членів Народної Ради.

Виконавчий комітет обирає голову (співголів), які по черзі організовують виконання рішень загальних зборів Народної Ради  у відповідності до цього Положення.

Засідання є правомочним, в роботі якого беруть участь 50% + 1% обраних     членів виконавчого комітету .

Всі рішення ухвалюються одностайно.

У разі виникнення дискусій, протиріч при ухваленні рішень, виконавчий комітет зобов’язаний негайно, не пізніше як протягом трьох днів скликати загальні збори Народної Ради.

 

5.  Виконавчий комітет звітує про свою роботу перед загальними зборами Народної Ради  не   менше  ніж один раз на рік.

 

===============================================================

 

     Положення не є вичерпаним. Загальні збори у будь-який час мають право внести зміни до нього.